Referat 02.12.10

Referat af bestyrelsesmøde 2. december 2010

 

Deltagere: Louise, Dan, Brian, Kenneth, Katja, Malene (referent)

              

Fra Rævegraven: Marianne, Mette

 

Afbud fra: Susanne, Stine, Søren

 

 

Dagsorden

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde den 26. oktober 2010

2.       Underskrift af tavshedspligt

3.       Konstituering af ny bestyrelse, herunder repræsentanter til Områdebestyrelsen

4.       Arbejdsfordeling til julefesten

5.       Orientering fra mødet på rådhuset vedr. børnehave mad v./Louise

6.       Ny mødedato/-række

7.       Eventuelt

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Blev udskudt til næste møde.

 

 

2. Underskrift af tavshedspligt

De nye medlemmer af forældrebestyrelsen godkendte og underskrev tavshedspligt erklæringerne.

 

3. Konstituering af ny bestyrelse, herunder repræsentanter til Områdebestyrelsen

Den nye forældrebestyrelse besluttede følgende konstituering:

 

Formand: Louise

Næstformand: Kenneth

Referent: Malene

Kasser: Brian

Medlem: Dan

Suppleant: Katja

Suppleant: Søren

 

Endvidere blev Louise og Dan valgt som Rævegravens repræsentanter til Områdebestyrelsen.

 

4. Arbejdsfordeling til julefesten

Søren køber øl og vand ind. Rævegraven sørger for æbleskiver, syltetøj, flormelis, kaffe og te m.m. Kenneth, Dan, Brian og Malene tager første ”vagt” kl. 15. Katja, Louise og Søren tager anden ”vagt” ifbm. salg af æbleskriver og drikkevarer til julefesten.

 

5. Orientering fra mødet på rådhuset vedr. børnehave mad v./Louise

Louise fortalte, at hun og Brian havde været til mødet på rådhuset den 25. november 2010 vedrørende den kommunale frokostordning i dagsinstitutionerne i HTK. Det er besluttet, at frokostordningen skal være forældrefinansieret. Der er afsat 582 kr. pr måned pr. barn over 3 år. Det er et krav, at kommunens indkøbsordning anvendes. Forældreorganiseret madordning er etableret for nogle af kommunens dagsinstitutioner. Efter nytår vil der komme retningslinjer for de forældreorganiseret madordninger. Ifbm. indførelsen af den kommunale madordning er daginstitutionssatserne:

·          1.634 kr. for børnehavebørn

·          2.687 kr. for vuggestuebørn

 

Forældrebestyrelsen var fortsat enige om at fastholde den hidtidige madordning, som de var blevet vedtaget på forældremødet i marts 2010. Louise skriver orientering til forældrene og giver svar til kommunen om, at Rævegraven ikke tilslutter sig den kommunale madordning.

 

6. Ny mødedato/-række

Forældrebestyrelsen vedtog følgende møderække:

 

·          Mandag den 28. februar 2011, afholdes sammen med Hulens forældrebestyrelse

·          Mandag den 23. maj 2011

·          Tirsdag den 20. september 2011

·          Torsdag den 27. oktober 2011 – Generelforsamling/årets forældremøde

 

Alle møder startes kl. 19.30

 

7. Eventuelt

Pr. 1. november 2010 er der blevet ansat en ny køkkendame – Anette – som skal sørge for maden til både Rævegraven og Hulen.

 

Forældrebestyrelsen drøftede, hvorvidt referaterne af bestyrelsens møder skulle uddeles til alle forældre, i stedet for den nuværende praksis, hvor referatet kan findes på opslagstavlen ved hoveddøren til Rævegraven og på Rævegravens hjemmeside. Der var enighed om, at dette var en god idé, hvorfor referaterne fremover vil blive distribueret til alle forældre.

 

Processen for den forestående fusion med Hulen blev kort behandlet:

 

·         fra den 1. januar 2011 ”eksisterer” Hulen ikke længere som selvstændig kommunal dagsinstitution

·         fra den 15. januar 2011 er der fælles åbning og lukning for begge institutioner ved Rævegraven

·         fra den 1. maj 2011 er Rævegraven og Hulen én institution

 

I januar 2011 er deres fælles personalearrangement og næste møde i forældrebestyrelsen vil også være fælles med Hulens forældrebestyrelse.

 

 

 

Næste møde i mandag den 28. februar 2011 kl. 19.30