Referat 04.10.10

Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober 2010

 

Deltagere: Louise M., Louise, Sille, Dan, Søren, Malene (referent)

              

Fra Rævegraven: Susanne, Mette, Stine

 

Afbud fra: Marianne, Nassira

 

 

Dagsorden

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde den 5. maj 2010

2.       Nyt fra Områdebestyrelsen v./ Louise M

3.       Orientering fra Susanne, herunder økonomi

4.       Generalforsamling

5.       Eventuelt

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

 

 

2. Nyt fra Områdebestyrelsen v./ Louise M

Louise M. fortalte, at der havde været en del forvirring om, hvorvidt sidste møde i Områdebestyrelsen var aflyst eller ej. Rævegravens repræsentanter i Områdebestyrelsen havde først fået at vide, at mødet var aflyst, efterfølgende fik de at vide, at mødet alligevel var blevet afholdt. Rævegravens forældrerepræsentanter deltog dog i et efterfølgende møde, den 29. september 2010, der udelukkende var for Områdebestyrelsens forældrerepræsentanter. På mødet blev høringssvar vedrørende kommunens forslag til besparelse for 2011-2014 udarbejdet. Louise M. gennemgik høringssvaret, se bilag.

Lukningen af Hulen og orienteringsforløbet til de ramte børn, forældre og ansatte blev også behandlet på mødet. Forældrerepræsentanterne var enige om, at forløbet ikke havde været tilfredsstillende for de involverede parter.

 

Susanne uddelte en pressemeddelelse fra BUPL Storkøbenhavn, som vil blive trykt i Tåstrup Avisen. I pressemeddelelsen tager BUPL Storkøbenhavn afstand for kommunens forslag til besparelser i 2011-2014.

 

Den 2. november 2010 bliver der gennemført en fyringsrunde i Høje Tåstrup Kommune. Der skal spares 100 mio. kr. Sandsynligvis vil der blive afskediget 2-3 ansatte inden for dagsinstitutionsområdet i Charlotteager-distriktet.

 

Susanne oplyste, at der vil blive ansat barselsvikarer i Rævegraven for henholdsvis Sanne og Stine.

 

Bilag:

 

 

3. Orientering fra Susanne, herunder økonomi

Personaleweekend

Susanne oplyste, at der havde været afholdt personalelørdag den 25. september, hvor Rævegravens personale havde revurderet sin pædagogik. Årsagen til den nødvendige revurdering skyldes mangel på børn på venteliste til Rævegraven. Det blev besluttet, at frem til den 1. april 2011 udvides lille-gruppens aldersgruppe til 2-4 årige, og vuggestuegruppen forbeholdes de 0-2 årige. Grundet den ændret alderssammensætning i lille-gruppen er det blevet besluttet at opsætte en låge mellem lille-gruppens stue og det tilstødende fællesareal, hvor spise-caféen er, således at de mindstes (2-3 år) behov i lille-gruppen fortsat tilgodeses.

 

Personalenormeringen til lille-gruppen justeres op til to fuldtidsansatte og en medhjælper. Ligeledes fordeles Susannes 10 ugentlige timer mellem lille- og mellem-gruppen.

 

Den 1. april 2011 revurderes ordningen afhængig af de nye normeringer.

 

Aktivitetsmapper

Mappe vedrørende ”Miljø og bæredygtighed” samt ”Krop og læring” lægger fremme til gennemsyn for alle interesserede forældre.

 

Køkkendame

Fra den 1. oktober har Rævegraven ikke nogen køkkendame, da Jette går på uddannelsesorlov. Rævegraven leder derfor efter en ny køkkendame, og opslår stillingen. Rævegraven forventer ikke, at Jette komme tilbage til stillingen. Stillingen er p.t. på 15 timer men forventes opskrevet ved årsskiftet.

 

Økonomi

Da Susanne ikke havde modtaget regnskabs- og budgettal fra kommunen blev punktet udsat til næste møde.

 

 

4. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 3. november kl. 19. Lukningen af Hulen vil være et punkt på dagsordenen til mødet.

 

På valg til forældrebestyrelsen er bestyrelsesmedlemmerne: Nassira, Louise og suppleanterne: Søren, Sille

 

5. Eventuelt

Næste møde i tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19.30