Referat 09 03 10

Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2010

 

Deltagere:, Nassira, Louise, Søren, Kim, Malene (referent)

              

Fra Rævegraven: Susanne, Marianne, Mette, Stine

 

Afbud fra: Teddy, Lars

 

 

Dagsorden

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde

2.       Børnehavemad

3.       Skolestruktur mødet på rådhuset den 4. marts

4.       Eventuelt

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

 

 

2. Børnehavemad

Svarene på spørgeskemaet vedrørende Rævegravens nuværende og kommende madordning blev behandlet.

Der var modtaget 30 besvaret spørgeskemaer ud af 39 udleveret skemaer. Forældrebestyrelsen var glade for den høje svarprocent (ca. 75%) . Besvarelserne fordelte sig således:

 

Spørgsmål

Ja

Nej

Blank

Vil vi fortsætte den ordning vi har (hvis vi må politisk)?

24

4

2

Vil vi tilmelde os den nye madordning (frokost til bh. børn)?

4

24

2

Minus svinekød og minus halal slagtet kød

15

12

3

Mit barn må gerne få oksekød, fjerkræ og lammekød, der ikke er halal slaget

26

2

2

Mit barn må kun få halal slagtet kød

2

23

5

Mit barn må kun få kød, der ikke er halal slagtet

7

20

3

Rævegraven skal kun servere vegetar kost

1

23

6

Rævegraven skal også servere svinekød

12

10

8

 

Forældrebestyrelsen besluttede på baggrund af forældrenes svar, at den eksisterende madpolitik bibeholdes. Endvidere afventer forældrebestyrelsen kommunens udmelding om, hvad der skal ske med den obligatoriske madordning, som skulle være startet 1. maj 2010. Kommunen forventes at træffe en beslutning til september med ikrafttrædelse 1. januar 2011. På kommunens hjemmeside kan man læse mere om madordningen.

 

Endvidere var forældrebestyrelsens blevet bedt om at svare på, hvorfor vuggestuebørnene skal have madpakke med om mandagen, når de er på ”fuld forplejning”. Årsagen hertil er, at der for nogle år siden, var et ønske fra forældrene om, at vuggestuebørnene havde en ugentlig madpakke dag, da søskendebørnene i vuggestuen gav udtryk for, at de gerne vil have en madpakke ligesom deres ældre søskende i børnehaven. Til en start var det kun på forsøgsbasis, at den ugentlige madpakke dag blev indfør i vuggestuen. Men da den viste sig at være en succes, og da timerne, der ellers skulle være brugt til at forberede maden til vuggestuebørnene om mandagen, i stedet blev anvendt til indkøbsture med børnene og egen-kontrol, blev det besluttet at gøre ordningen permanent. Ordningen er dog frivillig. Hvis forældrene ikke ønsker, at deres vuggestuebarn skal have madpakke med om mandagen, så skal forældrene gøre personalet opmærksom herpå. Barnet vil så i stedet få serveret grød eller suppe på madpakkedagen.

 

 

3. Orientering fra Skolestruktur temamødet den 4. marts

Malene orienterede om skolestruktur temamødet, som blev afholdt på rådhuset den 4. marts 2010.  Formålet med temamødet var at drøfte Skolestrukturudvalgets fremlagte anbefalinger om en fremtidig skolestruktur samt de indkomne høringssvar, inden Byrådet træffer beslutning på byrådsmødet den 16. marts.

 

Det fremgår hverken af Skolestrukturrapporten eller af temamødet, hvilken rolle dagsinstitutionerne i kommunen skal have i den kommende skolestruktur.

 

Følg med i debatten og udviklingen af den nye skolestruktur i kommunen på: http://www.htk.dk/Boern_og_unge/Skoler/Fremtidens_skole.aspx

 

 

4. Jordforureningsundersøgelse

Region Hovedstaden kommer til Rævegraven den 10. marts for at gennemfører jordforureningsundersøgelse. Der er 2-3 olietanke placeret mellem Rævegravens og Kålormens areal. Tankene er over 30 år gamle, og har kunne rumme 600 liter olie. Der har tidligere været en transformerstation på Rævegravens areal. Resultaterne af undersøgelsen forventes klar efter 3-4 uger. Det er dog usikkert, hvornår Rævegraven får besked, da det er afhængig af om,  resultaterne først bliver udleveret, når alle undersøgelser af kommunens daginstitutionerne er modtaget af kommunen. Tankene vil kun blive gravet op, såfremt der er jord og græs over tankene. Hvis der er fx asfalt eller beton over tankene, vil de ikke blive gravet op.

 

5. Eventuelt

Budget 2010

Susanne oplyste, at budget 2010 først kommer medio april. Rævegraven forventes at gå ud af år 2010 med et lille overskud.

 

Næste møde dato

Forældremødet/generelforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00