Referat 10 05 10

Referat af bestyrelsesmøde 10. maj 2010

 

Deltagere:, Søren, Louise M., Louise, Nassira, Sille, Dan, Malene (referent)

              

Fra Rævegraven: Susanne, Marianne, Stine

 

Afbud fra: Mette

 

 

Dagsorden

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde den 9. marts 2010

2.       Nye bestyrelsesmedlemmer underskriver tavshedspligt, samt konstituere den nye bestyrelse

3.       Nyt fra Susanne, herunder økonomi, Områdebestyrelsen hvem gør hvad

4.       Afholdelse af ferie

5.       Sommerfest, hvem gør hvad

6.       Nye mødedatoer

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

 

 

2. Nye bestyrelsesmedlemmer underskriver tavshedspligt, samt konstituere den nye bestyrelse

Tavshedspligtserklæringer blev underskrevet af de nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Den nye forældrebestyrelse besluttede følgende konstituering:

 

·         Formand: Louise M.

·         Næstformand: Louise

·         Referent: Malene

·         Kasser: Nassira

·         Medlem: Dan

·         Suppleant: Sille

·         Suppleant: Søren

 

 

3. Nyt fra Susanne, herunder økonomi, Områdebestyrelsen hvem gør hvad

Der er møde i Områdebestyrelsen den 19. maj. Louise og enten Louise M. eller Dan deltager, som repræsentanter fra Rævegraven.

 

Personale

Susanne oplyste, at der fra den 1. maj var blevet ansat en ny køkkendame – Jette -  i stedet for Vibeke.  Jette er ansat til 15 timer om ugen. Jette skal på de obligatoriske madkurser.

 

Økonomi

Rævegravens udgifter for 2010 er budgetteret til 151.850 kr. Der er forbrugt 58.544 kr. til d.d. Udgifter til koloni er ikke inkluderet. Forventet udgifter hertil ca. 10.000 – 11.000 kr.

Der forventes ikke de store udgifter til mad i sommermånederne, juni og juli.

 

Kommunen har givet svar på, hvorvidt Rævegraven måtte få finansieret et par Christiania cykler ved at ”sælge” reklameplads på hegnet mod Roskildevej ude på legepladsen. Svaret er, at det må Rævegraven ikke. Bestyrelsen drøftede alternative finansieringsmuligheder af de ønskede cykler. Punktet sættes på som separat dagsordenspunkt til forældrebestyrelsesmøde. Endvidere undersøger Susanne kommunens regler for gaver, donationer m.m. til næste møde.

 

Årshjul, grundsyn og læreplan

Rævegravens årshjul, grundsyn og læreplan blev gennemgået. Susanne informerede om, at kommunen også har evalueret årshjulet, grundsynet og læreplanen, og at der på baggrund af denne evaluering er aftalt et afklaringsmøde inden for den nærmeste fremtid mellem kommunen og Rævegravens ledelse.

 

Ydermere oplyste Susanne, at Rævegravens handlingsplan skal sendes til godkendelse hos kommunen senest oktober.

 

Alle interesserede kan finde læreplanerne på internettet.

 

Intranettet

Susanne fortalte, at intranettet snart er tilgængeligt også for Rævegravens og dets forældre – forhåbentlig. Intranettet kører på de selvejende institutioner i kommunen.

 

HPA-projektet

Kvalitetsmåling af børnehaverelationer ift. læring er et projekt som Socialministeriet er ansvarlig for. Høje Tåstrup Kommune, Horsens Kommune og Vejen Kommune deltager i projektet.

I den forbindelse gennemføres der i uge 22/23 og i november spørgeskemaundersøgelser. Resultatet af projektet forventes klar til december 2010.

 

Hvis du vil vide mere om HPA-projektet, så kan du søge på ”HPA”, vælg ”HPA-DPU” på internettet.

 

 

4. Afholdelse af ferie

Ferieplanlægningen for sommerferieperioden er ved at være på plads, til trods for at der mangler at blive oplyst ferieperiode for 12 af Rævegravens børn.

 

Forældrebestyrelsen opfordrer alle forældre til at tage hensyn til planen for vikardækningen i sommerperioden og derfor ikke afvige fra oplyst ferieperiode mere end højst nødvendigt.

 

5. Sommerfest

Stine fortalte om planerne for sommerfesten.

 

Sille og Louise M. bager kager til festen. Søren sørger for øl og vand.

 

6. Nye mødedatoer

Forældrebestyrelsen vedtog følgende møderække:

 

·         onsdag den 1. september 2010 kl. 19

·         onsdag den 13. oktober 2010 kl. 19

·         onsdag den 3. november 2010 kl. 19

 

Endvidere er der sat følgende dato for:

 

·         bedsteforældredag, den 29. oktober 2010

·         Indsamlingsfest til Christiania cykler, den 24. september 2010, kl. 15-17

 

Næste møde

Onsdag den 1. september 2010 kl. 19.00