Referat 23.05.11

Referat af bestyrelsesmøde 23. maj 2011

 

Deltagere: Louise, Dan, Kenneth, Anita, Kenni, Malene (referent)

              

Fra personalet: Susanne, Marianne, Grethe

 

Afbud fra: Brian, Søren, Katja, Mette

 

 

Dagsorden

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. februar 2011

2.       Orientering fra Louise herunder sommerferie – lukkedage 2012 2 stk. – nyt med til Områdebestyrelsen

3.       Orientering fra Susanne inkl. økonomi

4.       Sommerfesten

5.       Eventuelt

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Blev udskudt til næste møde.

 

 

2. Orientering fra Louise herunder sommerferie – lukkedage 2012 2 stk. – og nyt med til Områdebestyrelsen

Louise oplyste, at der er områdebestyrelsesmøde den 24. maj, hvor sammensætningen af den nye områdebestyrelse m.m. skal behandles.

 

Der vil ikke blive gennemført et sommerferie-samarbejde med fx Agerhønen, Blishønen og Solhøj i sommerperioden, da der er mange børn i Rævegraven/Hulen i sommerferie perioden. Det vil dog være nødvendigt kun at have det ene af vores to huse åbne fra uge 27 til og med uge 31, da personalet ikke er fuldtallige, da de naturligvis også skal have afviklet deres sommerferie. Det vil være Rævegraven, som er åben i disse uger, da det er i dette hus køkkenet, som leverer maden til vuggestuerne, er placeret. Det vil – hvis nødvendigt – være muligt at åbne en stue i Hulen, hvis der i perioden skulle vise sig behov herfor.

 

Antal medarbejdere på arbejde i sommermånederne fordeler sig således:

 

Uge

Antal medarbejdere

26

9

27

8

28

6

29

7

30

7

31

8

 

Belastningsgraden (antal børn pr. ansat) blev diskuteret. Da det var forældrebestyrelsens opfattelse, at belastningsgraden var for høj, dvs. for få ansatte til antallet af børn, blev det besluttet, at Louise, Dan, Anita og Kenni skulle tage dette op på områdebestyrelsens møde den 24. maj med henblik på at få vikarbistand. Susanne oplyste, at områdets institutionsledere også skulle have et møde, hvor målet var at finde ”ledige hænder” til at dække børnepasningen i de enkelte daginstitutioner, hvis det var muligt.

 

Status på Rævegravens/Hulens ønskeseddel over anlægsopgaver, som skal udføres ifbm. sammenlægningen af de to huse blev behandlet. Susanne oplyste at en ny ajourført ønskeseddel – inkl. ønske om en gang, som kan forbinde de to huse fysisk - var sendt til rådhuset. Endvidere fortalte Susanne, at kommunen har ”fundet” en lille pulje penge til anlægsudgifter ifbm. omstruktureringen på daginstitutionsområdet.

Muligheden for at forældrene kunne bidrage til at få udført nogle af Rævegraven/Hulens anlægsopgaver blev debatteret. Der var enighed om at gøre brug af muligheden, når der var opgaver, som kunne og måtte udføres af forældrene selv.

 

3. Orientering fra Susanne inkl. økonomi  

Susanne uddelte regnskab og budgetter for Rævegraven og Hulen. Vi sparer i øjeblikket, da vi gerne vil kunne finansiere nogle af de vigtigste anlægsudgifter ifbm. sammenlægning, hvis vi ikke får penge fra kommunens pulje. Den vigtigst anlægsopgave er at få ændret hegnsopsætningen på Rævegraven/Hulens grund, således at det ikke længere bliver muligt for børnene at planke hegnet ved Hule-huset og ”stikke af”. Det vil dog forsat være muligt for børnene ved Hule-huset at få frugt ude, som hidtil, idet der sættes en låge i hegnet.

 

Hule-husets personale har p.t. en ledig stilling, som Susanne har søgt dispensation til at få genbesat grundet kommunens ansættelsesstop.

Rævegravshusets to ledige barselsvikariater er blevet dækket ved ”lån” af en medarbejder fra Solhøj frem til årsskiftet. Forældrebestyrelsen er ikke tilfreds med denne løsning, idet de to barselsvikariater – der er fuldtidsstillinger – kun er blevet erstattet med en ”lånt” fuldtidsansat. Louise tager dette op med områdelederen ved næste møde i områdebestyrelsen.

 

Susanne informerede om, at der havde været pædagogisk tilsyn i uge 19 og tilbagemelding i uge 20. Resultatet er stærkt præget af den igangværende sammenlægning af de to huse herunder de nye arbejdsfordelinger.

 

Slutteligt oplyste Susanne, at der var et øget behov for psykolog- og sproghjælp. Dette øget behov vil de tilknyttede psykologer og sprogfolk gøre kommunen opmærksomme på.

 

4. Sommerfesten

Sommerfesten er den 10. juni kl. 17.15 til 19. Årets tema er eventyr.

Søren køber øl og vand ind. Louise og storegruppen bager kager. Dan sørger for, at Christiania-cykel-indsamlingsglasset er klar til festen.

Rævegraven sørger for invitationer, kageliste-”ophængning”, smør, brød, kaffe og te.

 

5. Eventuelt

Rævegraven og Hulen = én institution

Status på sammenlægningen af Rævegraven/Hulen blev behandlet. Morgenafleveringen inden kl. 7.30 kan virke kaotisk. Der bliver afleveret mellem 30-35 børn inden kl. 7.30 hver morgen. Mulighed for at flytte rundt på inventar m.m. for at gøre morgnerne mindre kaotisk blev drøftet.

 

Der er endnu ikke nogen beslutning om, hvilket navn Rævegraven/Hulen skal have fremover (Rævehulen ?)

 

Fotografering

I år kommer fotografen og tager billeder af børnene mandag den 19. september

 

Generalforsamling/forældremøde

Torsdag den 27. oktober 2011 afholdes generalforsamling/forældremøde. Louise, Malene, Søren og Katja fra Rævegravens bestyrelse er på valg, og Anita fra Hulens bestyrelse er på valg. Den nye forældrebestyrelse, som vil repræsentere begge huse, vil bestå af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som vælges blandt forældrene samt 3 medlemmer, som vælges af personalet. Institutionslederen er sekretær for forældrebestyrelsen, som hidtil.

 

 

Næste møde

Onsdag den 14. september 2011 kl. 19.30