Skilsmisse

Samarbejds- og sikkerheds aftale omkring samarbejde med forældre der er skilt.

 

I den periode, der er, hvor I som forældre har besluttet, at I ikke længere vil være gift og derfor er fraflyttet hinanden, til der kommer en retslig afgørelse af, hvem af jer der har forældremyndigheden

er det vigtigt for os som daginstitutions personale, at I er vidende og afklaret om følgende:

I har faste aftaler om hvem der henter børnene og hvornår og I orienterer os.

at I er vidende om, at vi som daginstitution ikke må tage parti for den ene af jer, da I begge fortsat er vores samarbejdspartnere, I har fortsat begge forældremyndíghed

Vi skal som daginstitution ikke orientere jer om, hvis den anden forældre henter barnet i

institutionen, medmindre statsamtet eller Center Vest har givet os besked på, at der er særlige forhold som skal tages i betragtning ( dette skal vi have på skrift fra den pågældende instans )

Vi har følgende retningslinier vi skal forholde os til i vores samarbejde med forældre der er skilt og har fælles forældremyndighed.

 

 

Fælles forældremyndighed:

Forældrene har samme beslutningsret overfor deres fælles børn, som gifte forældre har.

Forældrene skal kunne enes om de fleste centrale forhold vedrørende barnet, f. eks. om hvor det

skal bo, skolegang, dagpasning og opdragelse.

Den forældre, der ikke har barnet boende kan ikke træffe væsentlige afgørelser omkring barnet

uden først, at have drøftet det med den anden forældre. ( f. eks. institutions skift)

Begge forældre har adgang til alle oplysninger om barnet, f. eks udtalelser fra dagpasning.

Begge forældre kan deltage i møder og andre arrangementer i dagpasning.

Vi har som daginstitution pligt til at informere begge forældre om barnets dagligdag. Det vil sige begge forældre skal indbydes til de forskellige forældrearrangementer.

( Konsultationer m.m.)

På anmodning fra den forældre, der ikke har barnet boende skal institutionen orientere om, hvordan barnet klarer sig i institutionen. Personalet må ikke videregive sin vurdering af den anden forældres forældrerolle – heller ikke, hvis der bliver bedt om det.

 

 

Ikke fælles forældremyndighed:

Den forældre, der ikke har forældremyndigheden har ret til at få mundtlig information om barnets trivsel fra institutionen. Men forældren har ikke agt indsigt og ikke ret til at repræsentere barnet ( § 19. stk. 1 i loven om forældremyndighed og samvær).

Det betyder at vi, på anmodning fra en forældre uden forældremyndighed, skal orientere

mundtlig om barnets trivsel. Men vi må ikke udlevere noget skriftligt, da det kan bruges i en sag om forældremyndighed.

Vi skal orientere forældren om at det kun er retten der kan indhente en sådan erklæring.

I særlige tilfælde kan institutionen anmode statsamtet om fratagelse af adgangen til at få orientering om barnet fra institutionen. ( f. eks. hvis ordningen bliver misbrugt )

I andre tilfælde, hvor statsamtet imødekommer forældremyndighedsindehaverens anmodning om at fratage forældren adgang til at få orientering fra institutionen, er det op til forældremyndighedsindehaveren selv at orientere de respektive institutioner og myndigheder om statsamtets afgørelse.

( kilde: ” Børn i mistrivsel ” fra HTK.)

For at kunne arbejde efter ovenstående forventer vi i Agerhønen:

  • at vi ved barnets start i institutionen orienteres om familiens status.
  • d et er forældrenes ansvar, at orientere os om evt. adresse ændring, hvis der ønskes information om møder og arrangementer i institutionen.
  • at vi orienteres om eventuelle ændringer i familiens status mens barnet går i institutionen.
  • at vi får klare retningslinier, gerne nedskrevne f.eks. kopi af aftaler fra sociale
  • myndigheder / statsamt.
  • d et er forældrenes ansvar at orientere os, hvis der sker ændringer i nedskrevne aftaler ( gerne ved kopi af nye aftaler )