Vold og trudsler

I lighed med Høje-Taastrup Kommune accepterer vi ikke vold eller trusler om vold i området Hedehusene By. Hvorfor hver enkelt institution skal udarbejde retningslinjer i forbindelse med vold og trusler, der bør tage afsæt i områdets politik.

Vold eller trusler om vold, anmeldes altid til politiet og forvaltningen underrettes.

Vold og trusler forbygges ved, at udbrede kendskabet til denne politik blandt andet ved, at publicere den på hjemmesiden, hænge den på opslagstavlen og lignende.

Desuden skal personalet på sigt uddannes i at takle situationer, der kan udarte sig til vold og trusler samt i, at yde psykisk førstehjælp. Temaet skal drøftes på personalemøder, så også nye medarbejder får kendskab til de aftaler, der træffes på institutionen, det er sikkerhedsrepræsentattens opgave at sørge for at dette sker.

Hvis en person truer eller opfører sig uhensigtmæssigt kan leder og medarbejder sige fra ved at bede vedkommende om at forlade institutionen.

Konsekvensen af at optræde voldeligt eller truende, er en politianmeldelse og kan medføre forbud mod, at komme i institutionen.

Psykisk førstehjælp ydes på stedet af kollegaer. Telefonliste til de enkelte medarbejderes pårørende udarbejdes og skal ligge sammen med APV-mappen.

Brugerbestyrelser skal orienteres om de gældende retningslinjer.