Læreplan 2013

L Æ REPLAN 2013 - SPROG

 

Sprog i forhold til sprog:

Bruge flere ord

Nuancere sit sprog

Sang

Historie

 

Sociale kompetencer i forhold til sprog:

Bruge det verbale sprog frem for det nonverbale

B ø rnene skal l æ re selv at s æ tte ord p å deres handlinger, ønsker og behov

 

Personlige og alsidige kompetencer i forhold til sprog:

Afl æ se hinanden

De voksne skal s æ tte ord p å sig selv, så børnene også lærer at sætte ord på sig selv

Ugedage,

 

 

Krop og bev æ gelse i forhold til sprog:

Bev æ gelseslege, F.eks.  historier hvor man skal g ø re noget fysisk, sanglege, fredagsrock, tumlesalen,

 

Kulturelle udtryksformer og v æ rdier i forhold til sprog:

H ø jtider og traditoner.

Kunst

Kreative projekter og processen

Sange

 

 

Natur og naturf æ nomener i forhold til sprog:

Å rstider

Vejret